מדיניות פרטיות

כללי
אנו ביארן מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר yarn.co.il (להלן: "האתר") ולכן אנו מפרסמים את התנאים ביחס למדיניות הגנת הפרטיות באתר, ומתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו אנו משתמשים במידע הנמסר לנו על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות חלה הן על משתמשים הרשומים לשירותי האתר, לרבות צוות יארן והן על משתמשים שאינם רשומים לשירותים אלו, בשינויים המחויבים. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

שינויים במדיניות הפרטיות
מפעילי האתר רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

רישום לשירותים
גלישה, ביקור ושימוש באתר יכול להיעשות בעילום שם. עם זאת, פעולות שונות עשויות לדרוש ממך לספק פרטים שונים. אנו עשויים לאסוף גם את המידע הבא: מידע אודות השימוש שלך באתר, מידע אודות עסקאות הנעשות באמצעות האתר ו/או כל מידע אחר שאתה מוסר ו/או מעלה ו/או מפרסם על גבי האתר.
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

שימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת בין היתר על מנת –
- לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
- יצירת אזורים אישיים באתר.
- לתפעול, שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים.
- לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר.
- לצורך פרסום מידע ותכנים.
- כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
- המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני
יארן מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי.
הרשמה לאתר מהווה אישור ליארן לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. אם וכאשר אתה מעדיף להפסיק לקבל חומרי שיווק ו/או הודעות דוא"ל עתידיות, אנא עקוב אחר ההוראות לביטול הרישום המפורטות בחלק העליון של כל הודעת דוא"ל שאנו שולחים לך.

מסירת מידע לצד שלישי
יארן לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
- אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
- אם תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר.
- במקרה של מחלוקת משפטית , תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
- אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או נסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה ו/או בניגוד לתנאי השימוש באתר.
- אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
- בכל מקרה שיארן תסבור, שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש של גורם כלשהו;
- אם יארן תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

עוגיות
לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר, לצורך בדיקת זהותו של משתמש בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ואו יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies). מערכותיו הטכנולוגיות של אתר הידען גורמות לתוכנת הדפדפן, לפי פקודה ליצור במחשב הגולש, קבצי 'עוגיות', אשר יכול וישמרו על גבי כונני המחשב של הגולש. קבצים ייחודים אלו מאוחסנים בספריות שונות בהתאם לסוגי הדפדפנים ומערכות ההפעלה של הגולש כגון בספרייה בכונן הראשי הקרויה Temporary Internet Files או ספריה cookies או בכל ספרייה אחרת. קבצים אלה כוללים מידע ובו נתונים על פעילותך באתר במגוון היבטים רחב. אם הגולש רוצה להמנע מהכנסת "עוגיה" מעין זו מהאתר, ובכך יכול ותמנע ממנו גלישה באתר, עליו לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הוא עושה שימוש. יתר על כן יוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבו בכל עת.

אבטחת מידע
יארן מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. כל המידע הנדרש לצורך כניסה לאתר, ביצוע הזמנה או שליחה של מידע ותקשורת מתבצע בצורה מאובטחת. האתר מאוחסן על שרתים מאובטחים מגובה ומנוטר בצורה שוטפת.
פרטי תשלום לרבות פרטי כרטיסי אשראי אינם נשמרים באתר אלא מנוהלים על ידי חברת סליקה העומדת בתקן PCI Level I המחמיר, אשר מבטיח את הצורך בסליקה.

הזכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל info@yarn.co.il או בדואר רגיל אל: יארן, ת.ד 1717, עיר: זכרון יעקב, מיקוד: 30900.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.